Community: Ballston
Ballston Town
Atlas of Saratoga County New York. Philadelphia, Stone & Stewart, 1866.